OLGIERD SMOLEŃSKI - LC Kraków Stare Miasto

OLGIERD SMOLEŃSKI (1937 - 2015) - WSPOMNIENIE

Członek założyciel Lions Club Kraków Stare Miasto, w którym w latach 1989 -1990 pełnił funkcję wiceprezydenta.

Olgierd Smoleński urodził się w Wilnie, dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Bochni, a po maturze już na całe życie związany był z Krakowem i krakowską medycyną, do której wniósł trwały wkład, przyczyniając się w szczególności do rozwoju nefrologii i dializoterapii poprzez tworzenie stacji dializ w wielu ośrodkach  na terenie Małopolski.

W czasie studiów - jako wybijający się organizator i lubiany przez ogół studentów kolega - został wybrany na przewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Krakowskiej Akademii Medycznej. W tym czasie wywierał ogromny wpływ na kulturalne i literacko-poetyckie zainteresowania studentów, gdyż ten kierunek aktywności był drugą obok medycyny pasją Olgierda, jako wrażliwego humanisty i konesera sztuki. Zrodzonym wówczas przyjaźniom pozostał wierny przez kolejne dziesięciolecia, stając się dla przyjaciół ostoją życiowej powagi, mądrej rady i przyjacielskiej pomocy.

Po ukończeniu w roku 1963 studiów lekarskich podjął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych, a następnie Klinice Nefrologii AM - przechodząc kolejne szczeble awansu akademickiego i lekarskiego jak: specjalizacja z chorób wewnętrznych i nefrologii oraz doktorat i habilitacja. W latach 1976-1992 kierował zorganizowanym przez siebie Ośrodkiem Dializ w krakowskiej Klinice Nefrologii, równocześnie brał udział w realizacji programu przygotowującego przeszczepy nerek w Zespole pod kierunkiem dr Romualda Dropa, z którym w roku 1975 dokonali pierwszego przeszczepu.

Po habilitacji Olgierd w roku 1992 podjął pracę w Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie  jako ordynator Oddziału Nefrologii i Dializoterapii, który w całości zorganizował, aby następnie zostać konsultantem naukowym Centrum Dializ Fresenius Nephrolare II w Krakowie. Równolegle - jako profesor nadzwyczajny - był nauczycielem akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,  wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, na Wydziale Biologii UJ oraz na kierunku Biomechaniki Politechniki Krakowskiej, gdzie wspólnie z prof. Stanisławem Mazurkiewiczem, także naszym Lionem, opracowali prototyp sztucznej nerki. Jego dorobek naukowy to ponad 50 prac oryginalnych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach, 30 doniesień zjazdowych oraz autorstwo 7 rozdziałów w medycznych podręcznikach akademickich. Był też promotorem 14 przewodów doktorskich, 50 prac magisterskich i 140 licencjackich, a 12 lekarzy uzyskało pod jego kierunkiem specjalizację w dziedzinie nefrologii i 21 w chorobach wewnętrznych.

Znaczącym osiągnięciem Olgierda na  było zapoczątkowanie i organizacja Krakowskich Dni Dializoterapii, jako najważniejszych w Polsce naukowych konferencji nefrologicznych.

Był więc prof. Olgierd Smoleński zarówno wybitnym lekarzem i naukowcem, jak też niestrudzonym organizatorem i popularyzatorem wiedzy i praktyki medycznej w swojej specjalności. Aby poszerzyć obszar i społeczny zasięg tej działalności zainicjował utworzenie w roku 1994 Fundacji Amicus Renis, której został prezesem i realizatorem szczytnych jej założeń programowych włącznie z wydawaniem kwartalnika "Dializa i Ty", który stał się unikalnym źródłem wiedzy o nefrologii, dializie i przeszczepianiu nerek dla tysięcy pacjentów oraz opiekujących się nimi lekarzy i pielęgniarek w ośrodkach dializoterapii na terenie całego kraju.

Ta wielopłaszczyznowa działalność prof. Olgierda Smoleńskiego była znana i doceniana, zarówno w kraju jak i zagranicą. To był wielki lekarz dla tysięcy swoich pacjentów i wierny przyjaciel o wrażliwym sercu dla każdego, komu dane było spotkać Go na swojej życiowej drodze. Dla nas - jego Kolegów i Przyjaciół - był wzorem pracowitości, kultury i ofiarnej służby. To też symboliczny wymiar ma fakt, że odszedł właśnie podczas tej służby, a na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnał Go niezliczony tłum ludzi, pogrążonych w smutku po utracie wspaniałego człowieka - wybitnego lekarza, nauczyciela, kolegi i przyjaciela.

Stanisław Majewski
LC Kraków Stare Miasto
Początek strony