Tożsamość
 
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions (The International Association of Lions Clubs) - to największa międzynarodowa humanitarna organizacja pozarządowa. Powstała w 1917 roku w USA, w Polsce obecna jest od 1989 r. Jej przedstawiciele uczestniczyli w opracowywaniu Karty Narodów Zjednoczonych, od 1947 roku posiada ona status konsultanta Rady ds. Ekonomicznych i Socjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ściśle z nią współpracując.

Kluby Lions 
Na całym świecie ludzie wrażliwi na potrzeby innych zrzeszają się w Klubach Lions, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym oraz udzielanie finansowego, rzeczowego i organizacyjnego wsparcia lokalnym instytucjom i organizacjom społecznym. Kluby Lions są w swej działalności autonomiczne, same wybierają beneficjentów i określają sposoby działania.
Kluby nie mogą zajmować stanowiska w kwestiach dotyczących światopoglądu, polityki i wyznań religijnych. Każdy Klub jest stowarzyszeniem, działa w oparciu o swój statut, podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i zobowiązany jest do składania sprawozdań i rozliczeń finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Członkowie Klubów Lions 
Członkami Klubów Lions mogą zostać osoby pełnoletnie 
o różnym statusie materialnym i społecznym, niezależnie od rasy i narodowości, przedstawiciele różnych zawodów, wyznawcy różnych religii i światopoglądów. Łączy ich chęć aktywnego angażowania się w działalność społeczną, wrażliwość na niesprawiedliwość i krzywdę oraz akceptacja dla działania zespołowego, z wykorzystaniem zdolności i potencjału wszystkich członków Klubu.

Nasze motto:    We Serve (Służymy)
     
Nasza misja:   kształtowanie więzi społecznych opartych na tolerancji, przyjaźni i odpowiedzialności oraz zrozumieniu potrzeb innych ludzi.
 
WE SERVE - Służymy innym od 1917 roku
 
ZMIENIAJ Z NAMI ŚWIAT NA LEPSZY
 
powrót
Początek strony