Programy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions realizuje programy  humanitarne, w których uczestniczą wszystkie kluby na całym świecie, ale poszczególne kluby – członkowie stowarzyszenia – realizują również programy własne. O ich wyborze decydują lokalne potrzeby.

Stały program realizowany przez Lions Club Warszawa Centrum to patronat nad domami dziecka i rodzinami zastępczymi  zmierzający do wyrównywania życiowych szans dzieci i młodzieży  znajdującej się w placówkach opieki oraz wyposażanie tych placówek w brakujący sprzęt.

Inne zrealizowane przez klub projekty:
– wyposażanie polskich szkół na Litwie w książki i pomoce szkolne,
– wydawanie czasopisma „The Lion in Poland” (obecnie „Polski Lion”) w latach 1993 -1998,
– fundowanie stypendiów muzycznych,
–  współudział w organizacji zagranicznej wymiany młodzieży,
– organizacja klubu Leo w Warszawie,
– pomoc powodzianom,
– współpraca ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN,
– patronat nad Domem Lekarza Seniora w Warszawie,
– spotkania dyskusyjne z udziałem specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego,społecznego, politycznego.